Geld lenen voor een auto

Je wil een nieuwe of tweedehands auto aanschaffen maar hebt geen of onvoldoende geld ter beschikking. Er bestaan verschillende opties om relatief snel en relatief eenvoudig aan het ontbrekende bedrag te komen. De meest gangbare mogelijkheden zijn:

 • Een persoonlijke lening bij een bank of andere geldverstrekker
 • Een (persoonlijke) lening bij de autodealer
 • Een doorlopend krediet bij een bank of andere geldverstrekker

Een persoonlijke lening voor een auto

Een persoonlijke lening is een aflosbaar krediet. Het betekent dat je het gewenste bedrag in 1 keer krijgt van de kredietverstrekker, en dat je het over een vooraf bepaald aantal jaren terug betaalt. De maandelijkse aflossing zijn doorgaans een vast bedrag. Aan een persoonlijke lening is een vast rentepercentage verbonden.

De meeste banken bieden speciale persoonlijke leningen aan voor de aanschaf van een auto. Op dergelijke kredieten geldt bijna altijd een iets lager rentepercentage dan op een standaard persoonlijke lening (voor elk gewenst doel). Je zult wel verplicht zijn om gedurende de looptijd van de lening een All-Risk verzekering voor de auto af te sluiten. De kosten hiervoor worden bij het aangaan van de lening meegenomen in het leenbedrag.

Voor een autolening schommelt de rente bij de banken tussen 5% en 7%.

Een lening bij de autodealer

De meeste autodealers in Nederland zijn bereid om zelf een lening aan te bieden indien je een nieuwe of tweedehands auto bij hun koopt. Qua structuur is deze lening nagenoeg hetzelfde als een persoonlijke lening die je bij een bank afsluit. Vast leenbedrag, vaste looptijd, vaste rente en een vast maandelijks aflossingsbedrag. Het verschil zit erin dat de auto pas jouw eigendom wordt indien de lening volledig is afbetaald. Je kunt het voertuig
tussentijds niet doorverkopen zonder goedkeuring van de dealer.

Voor een autolening schommelt de rente bij de autodealer tussen 7% en 10%.

Tip!: Denk eraan om bij een nieuwe auto een All-Risk verzekering te nemen.

Een doorlopend krediet voor een auto

Bij een doorlopend krediet kun je tot een vooraf vastgesteld limiet geld opnemen uit een reserve. De terugbetaling is niet aan een vaste looptijd verbonden, maar er geldt wel een termijnbedrag. Dit houdt in dat je maandelijks minimaal een bepaald percentage van de limiet moet terug storten in de reserve (vaak 2%).

Indien je een doorlopend krediet gaat gebruiken voor de aanschaf van een auto zullen banken geneigd zijn een eenmalig doorlopend krediet aan te bieden. Het betekent dat je maar 1 keer een bedrag kunt opnemen uit de reserve. Bij standaard doorlopende kredieten heb je de mogelijkheid om een ongelimiteerd aantal keren uit de reserve te putten, en kan terug gestort geld weer opnieuw opgenomen worden.

Op een doorlopend krediet geld geen vaste rente. Het wordt periodiek bijgesteld op basis van de geldende marktrente. Startpercentages schommelen momenteel tussen 4% en 8%.

Hoeveel kun je lenen voor een auto

Het bedrag dat je kunt lenen voor de aankoop van een auto hangt af van jouw terugbetalingscapaciteit. Dit wordt door de geldverstrekker ingeschat op basis van het inkomen, de gezinssituatie, de huidige huur- of hypotheeklasten en andere mogelijke financiële verplichtingen. Persoonlijke leningen en doorlopende kredieten worden verstrekt tot een maximum bedrag van 75.000 euro (bij wet vastgesteld).

Verantwoord geld lenen

Elke lening brengt maandelijks financiële verplichtingen met zich mee in de vorm van kapitaalaflossingen en het betalen van rente. Deze lasten gelden vaak voor een langere periode. Een verhoging van de schuldenlast leidt automatisch tot verlaging van de vrije bestedingsruimte binnen het maandelijks inkomen.
In Nederland worden daarom alle kredieten van alle consumenten geregistreerd bij het BKR (bureau krediet registratie), zodat voorkomen kan worden dat burgers in een spiraal van schulden belanden.

Maar verantwoord lenen begint uiteraard bij jezelf. Het verreist een zekere mate van financiële discipline om niet meer dan noodzakelijk te lenen, en om geleend geld bijtijds terug te betalen.

Wanneer ga je een lening aan?

Een stapsgewijze benadering is altijd handig wanneer je overweegt een nieuwe lening aan te gaan. Hou er rekening mee dat leningen tegenwoordig geïntegreerd zijn in het leefpatroon. Zodra je bijvoorbeeld een uitgave pleegt met een creditcard sluit je in feite automatisch een lening af bij de verstrekker van de kaart.

Stap 1:

Overweeg als de beoogde uitgave noodzakelijk genoeg is om een lening te verantwoorden, of als je niet beter kunt sparen om aan het bedrag te komen?

Stap 2:

Ga na als de lening die je wil afsluiten past binnen het persoonlijk budget. Leg hiervoor de inkomsten en de vaste lasten gedetailleerd naast elkaar. Ga er niet vanuit dat bij een leningaanvraag de banken deze exercitie wel voor je zullen uitvoeren. Kredietverstrekkers letten hierbij vaak meer op de ruimte binnen het inkomen om de lening terug te betalen, en minder op de ruimte om comfortabel door het leven te gaan.

De volgende verhouding kan een leidraad voor jouw eigen calculatie zijn.

 • Reserveer 35% van het netto inkomen voor woonlasten. Naast de huishuur of de aflossing voor een hypotheek zul je ook de maandelijkse nutslasten (energie, gas, water, telefoon, internet, kabel etc.) moeten meenemen.
 • Reserveer 40% van het netto inkomen voor het dagelijks levensonderhoud (voeding etc.) en leefgenot (recreatie etc.)
 • Bekijk binnen de resterende 25 procent van het netto inkomen hoeveel ruimte je wenst te besteden aan het terug betalen van leningen.


Noot: Het netto inkomen is het gedeelte van het bruto salaris (en/of ander inkomen) dat maandelijks overblijft nadat alle loonheffingen (belastingen, premies, etc) levens- en ziektekosten verzekeringen zijn ingehouden.

Stap 3:

Ga goed na hoeveel schulden je nu reeds hebt en hoeveel je elke maand hierop aflost. Voor persoonlijke leningen en andere aflosbare kredieten (aanschaf auto, verbouwing woning) is dit niet al te ingewikkeld. Je betaalt in de meeste gevallen elke maand een vast bedrag aan aflossing. Voor creditcards, limieten op de betaalrekening en doorlopende kredieten waarop geen vast maandelijks aflossingsbedrag hoeft te worden betaald is het berekenen van de
schuldenlast wat lastiger. Neem bij dergelijke kredieten het volgende in acht:

 • Wees ervan bewust dat je opgenomen geld vroeg of laat terug zult moeten storten.
 • Ga er vanuit dat je op elk limiet maandelijks minstens 10% van het limietbedrag moet kunnen terugstorten. Indien je dus een creditcard bezit met een limiet van 1000 euro zul je voor het gezond houden van deze faciliteit elke maand minimaal 100 euro moeten reserveren.
 • Stort zodanig terug dat de reserve in het doorlopend krediet of op de kaart van tijd tot tijd uit de rode cijfers komt.

Noot: De aflossing op een hypothecaire lening hoef je niet als een bestaande schuld te beschouwen. Dankzij deze hypotheek hoef je namelijk geen huishuur te betalen waardoor de vaste maandelijkse woonlasten aanzienlijk afnemen.

Kredietsoorten: Persoonlijke lening en Doorlopend krediet

Eenvoudig en snel een lening afsluiten kan middels een persoonlijke lening of middels een doorlopend krediet. Dit zijn in Nederland de twee meest gangbare
vormen van krediet die door banken en andere geldverstrekkers worden aangeboden. Tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet zitten er wel
enkele wezenlijke verschillen. Afhankelijk van je financiële behoefte kun je bepalen voor welk type je kiest.

De persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening leen je een vast bedrag voor een vaste periode en betaal je maandelijks een vast bedrag aan aflossing. Het is dus zeer geschikt
indien je overzicht en zekerheid wenst over je maandelijkse kredietlasten. Een standaard persoonlijke lening kun je in principe voor elk gewenst doel
gebruiken, bijvoorbeeld de aankoop van meubels of elektronica, een vakantie, een studie of een ander persoonlijk doel. Voor de aankoop van een auto of de
verbouwing van de woning zullen de meeste geldverstrekkers een speciaal type persoonlijke lening aanbieden.

Kenmerken persoonlijke lening

Vast bedrag Met een persoonlijke lening leen je een vast bedrag bij de geldverstrekker. Je krijgt bij de aanvang van het krediet het volledige bedrag
in 1 keer uitgekeerd.Persoonlijke leningen beginnen vaak bij een bedrag van 2500 euro.Het bedrag dat je maximaal kunt lenen is 75.000 euro (bij wet vastgesteld).
Vaste looptijd Bij een persoonlijke lening kies je vooraf in hoeveel maanden je het geleend bedrag (plus de kosten) terug zal betalen. Het is in de meeste
gevallen niet toegestaan om een persoonlijke lening voortijdig af te lossen.De looptijd die aan persoonlijke lening oversluiten verbonden wordt ligt doorgaans ergens tussen 12 maanden en 72 maanden (6 jaar).
Vaste rente 

 

Bij het afsluiten van de persoonlijke lening wordt door de geldverstrekker een rentepercentage aan het krediet verbonden. Elke financiële
instelling hanteert hierbij een eigen beleid. De hoogte van de rente wordt meebepaald door de hoogte van het leenbedrag, de gekozen
looptijd en je persoonlijke kredietwaardigheid.De jaarlijkse rente op persoonlijke leningen varieert doorgaans tussen 5% en 9%.
Vaste aflossing 

 

Het bedrag dat je geleend hebt zul je gedurende de looptijd middels vaste maandelijkse aflossingen terug betalen aan de geldverstrekker. In
deze aflossingen zijn ook de kosten voor de lening (rente, administratie, provisies) opgenomen. De aflossing worden zodanig gespreid dat je
elke maand een vast bedrag betaalt.

Het doorlopend krediet

Indien je altijd geld achter de hand wilt hebben om uitgaven te kunnen plegen wanneer die nodig zijn kun je het best kiezen voor een doorlopend krediet.
Bij deze vorm van lenen krijg je bij een geldverstrekker een bepaald bedrag toegewezen waaruit je vrijelijk kunt opnemen en terugstorten. Je betaalt pas
rente wanneer je daadwerkelijk geld uit de reserve haalt. Een doorlopend krediet werkt in principe hetzelfde als een kredietkaart, zij het met iets minder
flexibiliteit.

Kenmerken doorlopend krediet

Geld opnemen Bij een doorlopend krediet wordt er vooraf een limiet (kredietplafond) vastgesteld. Je kunt op elk moment elk gewenst bedrag opnemen uit de
reserve, en bent de geldverstrekker geen verantwoording hierover verschuldigd.Het minimum limietbedrag voor een doorlopend krediet is vaak 2500 euro. Het maximum limietbedrag is 75.000 euro (bij wet vastgesteld)
Geld terugbetalen Je kunt op elk moment elk gewenst bedrag terug storten in de reserve. Een doorlopend krediet kent geen aflossingsregeling.
Doorlopend lenen Teruggestort geld kan weer opnieuw opgenomen worden. Dit geeft het krediet zijn doorlopend karakter.
Kosten Aan een doorlopend krediet wordt een rentepercentage gekoppeld. Dit wordt maandelijks in rekening gebracht op het negatief saldo van de
reserve. Je betaalt dus alleen rente op de opgenomen bedragen en niet op de totale limiet van de lening.
Looptijd Een doorlopend krediet kent geen looptijd. Zolang er geen onregelmatigheden plaats vinden blijft de reserve ter beschikking.

Wat zijn de officiële benamingen van consumenten krediet?

Een consumentenkrediet is een lening die een natuurlijk persoon aangaat met voornamelijk een prividoel voor ogen. Dit kan zijn om:

 • een roerend goed te kopen (bv. een auto, een televisietoestel);
 • een dienst aan te schaffen (bv. een vakantie, een trouwfeest);
 • een privé-uitgave te financieren.

De financiële instellingen kennen verschillende soorten consumentenkredieten. Ze worden in diverse formules aangeboden, waarbij de naamgeving helaas niet altijd eenduidig is.
Een overzicht van de meest gangbare consumentenkredieten.

De lening op afbetaling (persoonlijke lening, LOA).

Bij een lening op afbetaling leen je bij de bank een vooraf vastgesteld bedrag voor een vooraf vastgestelde periode. Dit geleend bedrag wordt middels evenredige aflossingen, doorgaans per maand, terug betaald aan de bank. De bank brengt hiernaast rente in rekening voor haar dienst welke ook op maandbasis verschuldigd is.
De financiële instellingen kennen ‘specifieke’ leningen op afbetalingen waarbij de bestemming van het geld vooraf vast staat (bv. autoleningen, verbouwingsleningen), en ‘normale’ leningen op afbetaling waarbij jij als kredietnemer zelf kan bepalen waarvoor je het geld besteedt.

Karakteristiek: De totale leensom komt meteen ter beschikking en de rente wordt over het totale bedrag berekend.

De verkoop op afbetaling.

De verkoop op afbetaling werkt in de praktijk nagenoeg hetzelfde als een lening op afbetaling. Met het verschil dat je in plaats van een geldbedrag een roerend goed (televisie, computer, koelkast) ter beschikking krijgt. Ook hier staat de looptijd vooraf vast, en wordt de tegenwaarde van het aangeschafte goed in evenredige maandelijkse termijnen terug betaald aangevuld met rente. Wettelijk zitten er wel een aantal technische verschillen tussen deze twee vormen van consumentenkrediet.

Een bijzondere vorm van verkoop op afbetaling is het ballooncontract (ballonlening) welke vaak bij de aankoop van auto’s gehanteerd wordt. Bij deze formule wordt niet het totaal geleend bedrag afgelost en blijft er aan het einde van de looptijd een restschuld over. Dit kan verrekend worden door de aangekochte auto terug te geven aan de dealer en eventueel een nieuwer model aan te schaffen middels een nieuw ballooncontract.

Ook financieringshuur oftewel leasing is een vorm van verkoop op afbetaling. De gehanteerde formule is hierbij echter wat gecompliceerder.

Karakteristiek: Verkoop op afbetaling wordt meestal door handelszaken en autodealers intern verstrekt. Ze hebben hiervoor een speciale afdeling met de bij wet vastgestelde rechten en plichten van een financiële instelling.

Vaak is het beter om via een autolening simulatie je krediet aan te vragen, dat valt meestal goedkoper uit. Je kan lenen via geldbank.be.

Het doorlopende krediet (geldreserve, kredietopening).

Doorlopende kredieten waren in het verleden slechts voor ondernemers en andere speciale groepen bestemd, maar worden tegenwoordig ook gerekend tot consumentenkrediet. Bij een doorlopend krediet stelt de bank jou een bedrag ter beschikking (kredietplafond). Je kunt uit dit krediet ongelimiteerd opnemen (lenen) en terugstorten, alsof het om je eigen geld gaat. Je betaalt maandelijks alleen rente over het geleend bedrag.

Voor consumenten worden doorlopende kredieten meestal gecombineerd met het gebruik van een kaart. De kaart biedt de ruimte om betalingen te verrichten en geld op te nemen uit een automaat.

Geoorloofde debetstand op een rekening (rood staan).

De geoorloofde debetstand op een rekening is een bijzondere vorm van een doorlopend krediet. De bank verschaft je een bepaald limiet tot welke je rood mag staan op je rekening. Ook hier wordt maandelijks de rente slechts in rekening gebracht over het bedrag waarvoor je debet staat.

Overbruggingskrediet.

Bij een overbruggingskrediet krijg je gedurende een korte periode geld voorgeschoten, in afwachting van de ontvangst van een minimaal evenredig bedrag. Wanneer je het verwachte bedrag ontvangen hebt, moet je het overbruggingskrediet in één keer terugbetalen.

Bron: http://economie.fgov.be/nl/consument/consumentenkrediet/verschillende_formules/#.U8Z6NrFyWM0

Persoonlijke lening berekenen

persoonlijke lening berekenenHoeveel zul je maandelijks aan de bank verschuldigd zijn bij het aangaan van een persoonlijke lening? Het is eenvoudig te berekenen, omdat alle kosten die aan een persoonlijke lening verbonden zijn door de bank worden samen gebracht in èèn percentage, het zogeheten JKP.

Je hoeft maandelijks dus alleen de schuld af te lossen vermeerderd met de JKP. Om het berekenen van de maandelijkse aflossing nog eenvoudiger te maken hebben de meeste banken op hun website een simulator. Na het invoeren van de benodigde gegevens rolt er een ‘maandelijks verschuldigd bedrag’ uit waarin de terugbetaling van de schuld en de JKP bij elkaar zijn opgeteld.

Noot: JKP staat voor jaarlijks kosten percentage. Hierin zitten alle administratiekosten, alle provisies en de rente die de bank in rekening brengt voor de lening.

Hoe herken je een persoonlijke lening?

Banken, particuliere kredietverstrekkers, financieringsmaatschappijen, kredietmakelaars en kredietbeurzen gebruiken verschillende namen voor deze kredietformule. Vaak wordt het aangeboden als lening op afbetaling (LOA), of als persoonlijke lening op afbetaling. Maar het gaat in deze om hetzelfde product met dezelfde eigenschappen.

Bij een persoonlijke lening:

 • Leen je een vooraf vastgesteld bedrag.
 • Leen je het bedrag voor een vooraf vastgestelde periode.
 • Heb je geen onderpand nodig.
 • Hoef je niet aan te geven waarvoor het geld bestemd is (persoonlijke reden).
 • Betaal je terug in evenredige maandelijkse aflossingen (de lening plus de JKP).

Hoe voer je een simulatie uit?

De online simulatie van de persoonlijke lening gaat doorgaans in drie vlotte stappen:

Stap 1. Je geeft aan welk bedrag je wenst te lenen.
Bijvoorbeeld € 5400.
Bij een persoonlijke lening gaat het meestal om een relatief beperkt bedrag (gemiddeld tot maximaal € 7500).

Stap 2. Je geeft aan voor welke periode je het bedrag wenst te lenen.
Bijvoorbeeld 24 maanden.
De looptijden die bij persoonlijke leningen worden aangeboden liggen gemiddeld tussen 6 en 36 maanden.

Stap 3. De JKP wordt vastgesteld.
Bijvoorbeeld 5.7%.
De meeste banken hanteren op hun website een vast JKP bij de simulatie. Hou er wel rekening mee dat dit bijna altijd het minimum percentage is dat de bank hanteert op persoonlijke leningen. Niet iedere cliënt komt in aanmerking voor dit minimum percentage. JKP wordt bij kredieten met een hoger risicogehalte automatisch hoger.

Na deze 3 stappen produceert de simulator een vast bedrag dat je gedurende de looptijd van de persoonlijke lening maandelijks zal moeten betalen aan de bank.
Dit wordt € 238.25 in bovengenoemd voorbeeld.

Hoe is dit maandelijks aflossingsbedrag berekend?

Allereerst is er het terugbetalen van het geleend bedrag van € 5400. Verdeeld over 24 maanden komt dit op een bedrag van € 225 per maand. Hierboven komt de JKP. Dit jaarlijks kosten percentage wordt in feite maandelijks berekend over het saldo van de schuld.

Maar om het voor jou als consument eenvoudig te houden berekent de bank eerst de totale JKP kosten over de gehele looptijd en deelt dit bedrag door 24 (aantal maanden). Dit komt dan neer op € 13.25 per maand. Opgeteld komt uit de simulatie een bedrag van € 238.25.